فرمانداری شاهرود
ENGLISH
مجازات هاي اداري

مجازات هاي اداري به ترتيب عبارتند از :

الف – اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخدامي

ب –  توبيخ كتبي با درج در پروند استخدامي

ج –  كسرحقوق وفوق العاده شغل يا عناوين مشابه حداكثر تا يك سوم از يك ماه تا يك سال

د –  انفصال موقت از يك ماه تا يك سال

هـ - تغيير محل جغرافيايي خدمت به مدت يك تا پنج سال

و – تنزل مقام و يا محروميت از انتصاب به پستهاي حساس و مديريتي در دستگاههاي دولتي و دستگاههاي مشمول اين قانون

ز – تنزل يك يا دو گروه و يا تعويق در اعطاي يك يا دو گروه به مدت يك يا دو سال

ح – بازخريد خدمت در صورت داشتن كمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين زن و كمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين مرد يا پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبناي مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخيص هيات صادر كننده رأي

ط – بازنشستگي در صورت داشتن بيش از بيست سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين زن و بيش از 25 سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين مرد بر اساس سنوات خدمت دولتي با تقليل يك يا دو گروه

 ي – اخراج از دستگاه متبوع

ك – انفصال دائم از خدمات دولتي و دستگاههاي مشمول اين قانون

1395/10/15

آدرس پستي: شاهرود - خيابان كارگر - فرمانداري شاهرود - كدپستي استانداري: 3619748851                  تلفن:  32332000 - 023                                                                 فكس: 32337033                    ايميل: info.shahrood@ostan-sm.ir

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به فرمانداری شاهرود می‌باشد.
Powered by DorsaPortal